• Szkoła Równych Szans

    • Projekt "Szkoła Równych Szans - VI edycja" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. w 43 szkołach z 11 gmin województwa mazowieckiego, w tym w Gminie Radzymin w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej i Gimnazjum im. Anieli Janusz ps. Jagoda przy Zespole Szkół w Starych Załubicach

     Projekt przewiduje realizację w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących:

     1. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

     2. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego.

       

      Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

      w projekcie Szkoła Równych Szans – VI edycja

       

      § 1

      Informacje ogólne

      Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie Szkoła Równych Szans – VI edycja. Umowa o dofinansowanie numer RPMA.10.01.01.-14-3910/15-00.

      Projekt współfinansowany współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

      Realizatorem projektu jest Gmina Radzymin

      Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w 43 szkołach z 11 gmin województwa mazowieckiego w tym w Gminie Radzymin w Zespole Szkół w Starych Załubicach tj. w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej i Gimnazjum im. Anieli Janusz ps. Jagoda, 05-255 Stare Załubice, ul. Mazowiecka 40.

      Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. w 43 szkołach z 11 gmin województwa mazowieckiego, w tym w Gminie Radzymin w Zespole Szkół w Starych Załubicach.

      Ilekroć poniżej jest mowa o:

      Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Równych Szans – VI edycja";

      uczestnikach – rozumie się przez to uczniów i uczennice biorących udział w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu;

      szkole - rozumie się przez to Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej i Gimnazjum im. Anieli Janusz ps. Jagoda przy Zespole Szkół w Starych Załubicach

      § 2

      Cele i zakres wsparcia

      Celem działań projektowych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej i Gimnazjum im. Anieli Janusz ps. Jagoda, 05-255 Stare Załubice, ul. Mazowiecka 40 jest zwiększenie kompetencji kluczowych co najmniej 230 uczniów i uczennic.

      W zależności od szkoły projekt przewiduje realizację w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących:

      zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

      zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego;

      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów w zakresie języka angielskiego;

       § 3

      Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

      Rekrutacja uczniów do poszczególnych rodzajów zajęć prowadzona będzie w I połowie października 2016 r. w oparciu o niniejsze zasady:

      do udziału w projekcie uprawnieni są wyłącznie uczniowie z klas I-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów położonych na terenie Gminy i prowadzonych przez Gminę Radzymin;

      na zajęcia rekrutowani będą uczniowie/uczennice zgodnie ze zdiagnozowanymi w każdej ze szkół ich indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami i predyspozycjami;

      uczniowie/uczennice mogą uczestniczyć w więcej niż jednej formie zajęć;

      rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości płci.

      O zakwalifikowaniu do projektu w ramach procesy rekrutacji decyduje wypełnienie następujących warunków:

      zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach dodatkowych poprzez podpisane przez opiekuna prawnego ucznia/uczennicy Deklaracji uczestnictwa w projekcie – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr1;

      posiadanie statusu ucznia klasy I-VI szkoły podstawowej lub I-III gimnazjum objętej projektem;

      przeprowadzone w szkole rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia/uczennicy wskazujących na potrzebę udziału w określonych zajęciach dodatkowych.

      Z zastosowaniem powyższych kryteriów rekrutacji do udziału w projekcie w poszczególnych szkołach dokonują Komisje Kwalifikacyjne, w skład której wchodzi: wicedyrektor szkoły jako jej przewodniczący oraz co najmniej dwóch nauczycieli wyznaczonych przez Dyrektora szkoły.

      Proces rekrutacji w szkole wszczyna swoim zarządzeniem Dyrektor szkoły powołując w tym celu Komisję Kwalifikacyjną i wyznaczając termin w jakim przeprowadza się rekrutację – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.

      Komisja Kwalifikacyjna sporządza szkolną listę uczestników projektu oraz rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników projektu – jeśli została utworzona – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.

      Rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników projektu tworzy się w przypadku większej ilości uczniów/uczennic kwalifikujących się do udziału w projekcie w stosunku do ilości dostępnych miejsc spośród uczniów/uczennic, u których stwierdzono hierarchicznie większą potrzebę uczestnictwa w danym rodzaju zajęć.

      O wynikach rekrutacji decyduje Dyrektor szkoły zatwierdzając protokół Komisji Kwalifikacyjnej.

      O zakwalifikowaniu do projektu Dyrektor szkoły powiadamia ucznia i jego opiekuna prawnego. Powiadomienie winno być skuteczne i dokonane w sposób zwyczajowo przyjęty w danej szkole w sprawach kontaktów z rodzicami uczniów/uczennic.

      § 4

      Uczestnictwo w projekcie

      Zajęcia dodatkowe przewidziane do przeprowadzenia odbywać się będą w szkołach, do których uczęszczają uczniowie z zastosowaniem podziału na grupy.

      Po zakwalifikowaniu do projektu, uczniowie mają obowiązek regularnego uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

      Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych w ramach projektu nieodpłatnie.

      Obecność na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez sprawdzenie listy obecności.

      Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia.

      Uczestnicy projektu zobowiązani są do przystępowania w szczególności do testów sprawdzających, o ile przeprowadzane one będą w ramach zajęć oraz innych form sprawdzających postępy w nauce.

      Uczestnicy projektu zobowiązani są w szczególności do wypełniania ankiet i formularzy związanych z realizowanym projektem.

      W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania zajęć, opiekun prawny uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia w tym fakcie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.

      W przypadku, o którym mowa w ust. 8 uczestnik projektu zostaje wykreślony przez Dyrektora szkoły ze szkolnej listy uczestników projektu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia pisemnej informacji/oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

      § 5

      Postanowienia końcowe

      Regulamin niniejszy dostępny jest w szkole.

      W imieniu uczestnika projektu opiekun prawny po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem zobowiązuje się do jego przestrzegania.

      Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których opiekunowie prawni uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych będą niezwłocznie informowani poprzez stronę internetową www.zs-zalubice.samorzad.pl oraz za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

     Harmonogram_od_4_09.pdf

     plakatSRSVI.pdf