• Harmonogram spotkań z rodzicami

    •  

      

           Wywiadówki i zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019
      

     17 września 2018 r.


     - omówienie organizacji pracy szkoły

     - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

     - zapoznanie z programem wychowawczym klasy,

     - zapoznanie z warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego.

     - wybory do Rady Rodziców.

     - ustalenie planu wycieczek klasowych.


     15 listopada 2018 r.

     - powiadomienie rodziców o postępach w nauce oraz zachowaniu

     i frekwencji uczniów,

     - zapoznanie z zasadami przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

     w kl. III

     - zapoznanie z zasadami przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

      

     Do 4 stycznia 2019 r.     - powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

     z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania za I semestr,

     oraz o proponowanych ocenach za I semestr roku szkolnego.


     24 stycznia 2019 r.

     - przedstawienie wyników nauczania, frekwencji i zachowania za I semestr,

     - podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr,

     - sprawy różne dotyczące danej klasy.


     4 kwietnia 2019 r.


     - zapoznanie rodziców z wynikami nauczania, zachowania i frekwencji

     uczniów,

     - sprawy bieżące danej klasy.


     Do 30 maja 2019 r.

     - pisemne powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach z zajęć

     edukacyjnych i ocenach zachowania na zakończenie roku szkolnego.